Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

March 19 2017

ToJaTylkoJa
Dzięki zupie rok 2016 nigdy się nie wydarzył. Ona wiedziała, że dla wielu z nas to był dotychczas najgorszy rok. Pamiętajmy o tym i zacznijmy od początku, nawet jeśli w tym momencie. Bo przecież roku 2016 nigdy nie było...
— od początku!
Reposted fromniskowo niskowo viagaabu gaabu

June 09 2015

ToJaTylkoJa
6656 73b5 390
hahahaha, która jeszcze tak ma?:D
Reposted fromemotionalanorexic emotionalanorexic viagaabu gaabu
ToJaTylkoJa

May 14 2015

ToJaTylkoJa

May 12 2015

ToJaTylkoJa

May 04 2015

ToJaTylkoJa
1276 2e7f
ToJaTylkoJa
Bycie niechcianym. Jeśli odczujesz to raz, nigdy o tym nie zapomnisz
     
— smutne, ale prawdziwe ...
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaschattenreich schattenreich
ToJaTylkoJa
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viaUnrealUnreality UnrealUnreality
ToJaTylkoJa
ToJaTylkoJa
Panie, w tych ciemnych i trudnych godzinach trudno mi przychodzi wierzyć i modlić się.(...)Bądź przy mnie w tych dniach i tygodniach. Udzieli mi siły i wytrwania wówczas, gdy będę wątpiący i samotny.
— Amen
ToJaTylkoJa
czasem... nie czasem... często czuję się gorsza
— mądra ja
Reposted byeternia eternia
ToJaTylkoJa

May 02 2015

April 29 2015

ToJaTylkoJa
Zabawne "kolaże" Ekwadorczyka Javiera Pereza to doskonały dowód na potęgę ludzkiej wyobraźni. Z połączenia przedmiotów codziennego użytku i kilku prostych kresek powstaje zupełnie nowa jakość, nowy świat. Więcej prac tego ilustratora i dyrektora artystycznego znajdziecie na jego profilu instagramowym.
Reposted fromSZACHrajMAT SZACHrajMAT vianajagody najagody
5310 4035 390
Reposted fromimradioactive imradioactive vianajagody najagody
ToJaTylkoJa
0963 055d 390
Reposted fromlabellavita labellavita vianajagody najagody
ToJaTylkoJa
ToJaTylkoJa
9125 348e 390
When was the last time you did something for the first time?
Reposted fromwhatashame whatashame vianimfomanka nimfomanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl